0
Chuẩn quốc tế
0
Đơn vị Mỹ
0
Đơn vị Anh
?
Tình trạng
Thiếu cân
Hơi ốm
Quá chuẩn
Thừa cân cấp 1
Thừa cân cấp 2